Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 02-01-2021 

Lees deze servicevoorwaarden (de 'voorwaarden') aandachtig door. TDM Systems, Inc. ('TDM', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') biedt onlinediensten aan voor het beheer van productiemiddelen (bijv. snijgereedschap, bevestigingsmateriaal, meetinstrumenten, machines), inclusief bijbehorende grafische materialen en modellen. (Het 'platform') toegankelijk via onze website op www.tdm-cloudline.com (de 'website'). Deze voorwaarden vormen een bindend contract in elektronisch formaat tussen u, in uw eigen naam en in naam van de entiteit die u vertegenwoordigt, en TDM. Door het platform te openen of te gebruiken, of op enige andere wijze aan te geven dat u het platform wilt gebruiken dat door of namens TDM beschikbaar wordt gesteld, gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van invloed op uw wettelijke rechten en plichten, dus gebruik het platform niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

KENNISGEVING VAN ARBITRAGE: MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DE ONDERSTAANDE ARBITRAGEBEPALING WORDEN BESCHREVEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN TDM VERPLICHT WORDEN BESLECHT VIA EEN BINDENDE ARBITRAGEPROCEDURE. BOVENDIEN VERKLAART U AFSTAND TE DOEN VAN UW RECHTEN OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSGEDING OF EEN COLLECTIEVE ARBITRAGE.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het privacybeleid van TDM is via verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. Door met deze voorwaarden in te stemmen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens, inclusief de content die u naar het platform uploadt, via het platform worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met het privacybeleid van TDM (het 'privacyverklaring').

Wijzigingen aan deze voorwaarden

We kunnen beslissen om deze voorwaarden naar eigen goeddunken af en toe te herzien. De recentste versie van deze voorwaarden wordt beschikbaar gesteld op het platform. Als we belangrijke wijzigingen aan deze voorwaarden aanbrengen, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail of door een duidelijke kennisgeving op de website of het platform te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden. Bij dergelijke wijzigingen wordt u eventueel gevraagd de herziene voorwaarden te accepteren om het platform te kunnen blijven gebruiken. Door het platform te openen of te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met de herziene voorwaarden, dan kunt het gebruik van het platform stopzetten of uw account op een andere manier beëindigen, zoals hieronder beschreven.

Platform

We behouden ons het recht voor om het platform om eender welke reden, op eender welk moment en zonder enige aansprakelijkheid tegenover u te wijzigen, op voorwaarde dat de functionaliteit van het platform hierdoor niet wezenlijk verandert. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor afbeeldingen of modellen die u via het platform creëert. Ons platform biedt u alleen de nodige functionaliteit om uw productiemateriaalgegevens te creëren, te wijzigen en te beheren, en we aanvaarden geen enkele verplichting, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid betreffende eender welk ontwerp of enige productie. Bijkomende informatie over het platform en zijn functionaliteit vindt u op onze website.

We streven ernaar om het platform minstens 98% van de tijd operationeel te houden en leveren commercieel verantwoorde inspanningen om u te informeren wanneer het platform vanwege onderhoud niet beschikbaar is.

Toegang tot het platform

Bepaalde opties en functies van het platform kunnen kosteloos en zonder dat u zich bij ons voor toegang tot het platform hoeft te registreren, worden gebruikt ('kosteloos platform'). Als u besluit om het platform kosteloos te gebruiken, zijn niet alle opties en functies van het platform voor u beschikbaar.

U kunt er ook voor kiezen om u bij ons te registreren en een account ('account') aan te maken. Als u ervoor kiest om een account te openen ('geregistreerd platform'), dient u ons de volgende gegevens te verstrekken: (1) de naam van uw bedrijf, (2) uw naam, (3) het adres van het bedrijf, (4) uw e-mailadres. Als u zich registreert voor een account waarmee u toegang krijgt tot het geregistreerde platform, hebt u toegang tot extra opties en functies.

U kunt er ook voor kiezen om u te registreren, zodat u kunt gebruikmaken van de extra opties en functies van het platform die tegen betaling beschikbaar zijn. Als u zich registreert voor een account waarmee u toegang krijgt tot betaalde opties en functies, verzamelen we ook betalingsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw betaling. Om toegang te krijgen tot de betaalde opties en functies, dient u ook een facturatietermijn te selecteren. De toegang tot de betaalde opties en functies kan worden verleend voor (1) een gedefinieerde, beperkte periode (bv. een maand of een jaar), of (2) een periode zonder vaste looptijd onderhevig aan de verwerking van uw toepasselijke maandelijkse of jaarlijkse betaling.

U moet minstens 18 jaar zijn om een account bij ons aan te maken of het platform anderszins in eender welke hoedanigheid te gebruiken. De gegevens die we tijdens de registratie of het gebruik van ons platform verzamelen, zullen in overeenstemming met ons privacybeleid worden gebruikt.

Met de beperkte uitzondering voor personen die uitdrukkelijk door hun respectieve werkgevers of zakelijke klanten zijn gemachtigd om accounts aan te maken in naam van die respectieve werkgevers of klanten, verbiedt TDM het aanmaken van accounts voor eender welke andere persoon dan uzelf, en u gaat daarmee akkoord. Maakt u toch een account aan of gebruikt u het platform anderszins namens een rechtspersoon, dan maakt u kenbaar dat u bevoegd bent om namens deze entiteit op te treden. U stelt ook dat alle gegevens die u tijdens registratie en op alle andere ogenblikken aan TDM verstrekt, waarheidsgetrouw, correct, up-to-date en volledig zijn, en u gaat ermee akkoord uw gegevens bij te werken voor zover dat nodig is om deze waarheidsgetrouw en accuraat te houden.

Uw aanvraag voor het openen van een account, houdt een aanbod van u in om een contractuele relatie aan te gaan; dit is een aanbod dat TDM kan afwijzen. Daarnaast behouden we ons het recht voor om eender wie op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot het platform te weigeren.

Kosten

Activering van een account voor toegang tot de betaalde opties en functies vereist volledige betaling door u van de eventueel op dat ogenblik geldende registratiekosten. De actuele kosten voor toegang tot de betaalde opties en functies vindt u op onze website en kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Betalingen en kosten worden niet gerestitueerd en moeten volledig zijn ontvangen voordat uw account en de toegang tot de betaalde opties en functies worden geactiveerd. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden indien de toepasselijke financiële instelling uw betaling weigert; we brengen u echter wel op de hoogte van een dergelijke weigering.

Kosten voor een gedefinieerde, beperkte periode (bv. een maand of een jaar) waarin u toegang krijgt tot de betaalde opties en functies, worden gefactureerd voordat u toegang krijgt tot deze betaalde opties en functies; vergoedingen voor toegang tot de betaalde opties en functies voor een periode zonder vaste looptijd worden voorafgaand gefactureerd (bv. jaarlijks of maandelijks).

Belastingen

TDM zal alle geldende belastingen voor verkopen of transacties die uit uw gebruik van of registratie voor het platform voortvloeien, aan u doorrekenen of factureren. De belasting op het aanbieden van dit type clouddienst kent een snelle ontwikkeling. Bijgevolg behoudt TDM zich het recht voor om de manier waarop dergelijke belastingen worden berekend zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen teneinde te kunnen voldoen aan veranderende belastingverplichtingen. Indien TDM vaststelt dat belastingen onjuist zijn berekend of geïnd, dient u dergelijke aanvullende belastingen op verzoek te restitueren aan TDM.

Gebruik van uw account

Als u besluit een account aan te maken, verkrijgt u geen eigendomsrecht of ander eigendomsbelang in uw account. Uw account en alle bijbehorende rechten zijn eigendom van TDM. Onder voorbehoud van naleving van deze voorwaarden mag u uw account echter gebruiken zoals uiteengezet in deze voorwaarden. U mag uw account, gebruikersnaam en eventuele rechten op uw account niet verkopen, overdragen, in licentie geven of afstaan. U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden en veilig bewaren van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd en voor eventuele data- en/of externe kosten die u oploopt door gebruik te maken van het platform. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en voor alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, grafische materialen, foto's, profielen, auteursrechtelijk beschermde werken, applicaties, links en andere content of materialen die u via het platform verzendt of op enige andere manier gebruikt (verzamelnaam voor de 'content').

We kunnen content of accounts die content bevatten waarvan wij denken dat deze in strijd is met deze voorwaarden, naar eigen goeddunken verwijderen, bewerken, blokkeren en monitoren; hiertoe zijn wij echter niet verplicht. U begrijpt en erkent dat TDM geen verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor de content die naar het platform wordt verzonden en dat u het platform op eigen risico gebruikt. DOOR UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM VERKLAART EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN CONFORM DE WET ZIJN IN ELK RECHTSGEBIED WAAR U TOEGANG HEBT TOT HET PLATFORM EN HET PLATFORM GEBRUIKT.

Verboden vormen van gebruik

Naast de andere beperkingen die in deze voorwaarden worden uiteengezet, gaat u ermee akkoord het volgende niet te doen:

 • Het platform gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn, niet zijn toegestaan, of buiten het beoogde toepassingsgebied vallen; of externe partijen betrekken bij, aanmoedigen tot, steunen bij, aanzetten tot of bijstaan in activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden of anderszins verboden zijn in deze voorwaarden of de voorwaarden van externe partijen die van toepassing zijn op een specifiek platform.
 • Hinderen of verstoren van servers of netwerken die worden gebruikt door TDM om het platform aan te bieden of worden gebruikt door andere gebruikers om toegang te krijgen tot het platform; overtreden van voorschriften, beleidslijnen of procedures van externe partijen betreffende dergelijke servers of netwerken; of bemoeilijken of verhinderen van het vrije gebruik van het platform door andere gebruikers.
 • Onderscheppen, onderzoeken, monitoren of anderszins observeren van een eigen communicatieprotocol dat wordt gebruikt door een apparaat, client of server die met het platform communiceert met behulp van een netwerkanalysetool, pakketsnuffelaar of ander apparaat of andere software, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door het bedrijf.
 • Het gebruik van robots, bots, spiders, crawlers, scrapers of andere geautomatiseerde middelen of interfaces die niet door ons worden aangeleverd voor toegang tot het platform of verkrijgen van gegevens.
 • Reverse engineeren, decompileren, disassembleren, ontcijferen of anderszins proberen om de broncode af te leiden van onderliggende software of andere intellectuele eigendommen die wordt gebruikt om het platform aan te bieden, of het omzeilen van maatregelen die worden gebruikt om de toegang tot zones, content of broncode van het platform te voorkomen of te beperken.
 • Het ongeoorloofd gebruik van het account van een andere persoon of de poging daartoe, of het zich anderszins voordoen als een natuurlijke of rechtspersoon, of enige andere verkeerde weergave van de relatie met een natuurlijke of rechtspersoon.
 • Proberen om veiligheidsmaatregelen te compromitteren of gebruikte technieken voor het filteren van content te omzeilen, of proberen toegang te krijgen tot zones of functies van het platform waartoe u geen toegang hebt.
 • Op enigerlei wijze proberen de indruk te wekken dat u een relatie met ons hebt of dat wij u of bepaalde producten of diensten aanbevelen, zonder dat u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt.
 • Content verzenden of gebruiken die strijdig is met de wet of anderszins de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy, bekendheid of andere eigendoms- of contractuele rechten.
 • Het vermenigvuldigen, dupliceren, kopiëren, kopen, verkopen, verhandelen, doorverkopen of voor enig commercieel doel gebruiken van eender welk deel van het platform (inclusief uw account), bedrijfsmaterialen of toegang tot of gebruik van het platform of bedrijfsmaterialen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Ontwikkelen van applicaties van externe partijen die interactie hebben met het platform of bedrijfsmaterialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TDM.

Geldigheid en beëindiging van uw account

De geldigheidsduur van deze voorwaarden begint, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, (i) zodra u toegang hebt tot het platform of (ii) bij de activering van uw account als u besluit een account aan te maken. Deze voorwaarden blijven van toepassing totdat u alle toegang tot het platform beëindigt.

U kunt uw TDM-account in de instellingen van het platform deactiveren of deactivering van uw account aanvragen via support@tdm-cloud.com. Uw account wordt ook beëindigd of beperkt als u geen toestemming geeft voor betaling van de noodzakelijke kosten van uw account met betrekking tot de betaalde opties en functies, of als uw betaling niet wordt toegestaan door uw toepasselijke financiële instelling.

We behouden ons het recht voor om het platform of uw toegang (inclusief elke daaraan gekoppelde account) tot het platform stop te zetten om eender welke reden, op eender welk ogenblik en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, tenzij u zich heeft geregistreerd voor betaalde opties en functies.

Houd er rekening mee dat we niet-actieve accounts regelmatig deactiveren (met en zonder voorafgaande kennisgeving). We kunnen uw toegang tot het platform ook beëindigen als we van oordeel zijn dat u deze voorwaarden duidelijk hebt geschonden of als uw gebruik van het platform op enige wijze een juridisch of ander risico inhoudt voor TDM of een externe partij.

Bij beëindiging worden alle toegangs- en andere rechten die u krachtens deze voorwaarden worden verleend, onmiddellijk stopgezet en de content en modellen die u via het platform eventueel hebt gegenereerd, zijn dan niet langer toegankelijk via uw account.

Eigendom van content, uw content

TDM maakt geen aanspraak op de eigendomsrechten van uw content. Net als tussen u en TDM, behoudt u het eigendom van alle intellectuele-eigendomsrechten die u hebt met betrekking tot uw content. Door uw content op of via het platform te plaatsen, verleent u TDM het recht en de mogelijkheid om uw content te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te publiceren, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, uit te voeren, te promoten, tentoon te stellen en weer te geven voor zover dit nodig is om uw content via het platform voor u beschikbaar te stellen.

TDM Systems-materialen

Tenzij anders vermeld, worden het platform en alle materialen op of in het platform aangeleverd door TDM Systems, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische materialen, afbeeldingen, codes, illustraties, ontwerpen, symbolen, foto's, en geschreven en andere materialen (gezamenlijk de 'TDM Systems-materialen'), net zoals de selectie en samenstelling ervan worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, handelsimago, patenten en/of andere intellectuele-eigendomswetten. Onder voorbehoud dat u zich aan deze voorwaarden houdt, verleent TDM u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform en de TDM Systems-materialen. Deze toegang kan op elk ogenblik worden herroepen zoals verder uiteengezet in deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om:

1. (1) TDM Systems-materialen te verspreiden, alsook in het openbaar uit te voeren of weer te geven;

2. (2) het platform of TDM Systems-materialen of delen daarvan te wijzigen of er op een andere manier gebruik van te maken;

(3) eender welk deel van het platform, TDM Systems-materialen of de informatie daarin te downloaden, tenzij dit uitdrukkelijk door het platform is toegestaan;

(4) TDM Systems-materialen, het platform, de applicatie, de website of alle gerelateerde software, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te kaderen, te downloaden, te verzenden, te wijzigen, weer te geven, te reverse engineeren, te verkopen of deel te nemen aan een verkoop, te verhuren, te leasen, uit te lenen, af te staan, te verspreiden, in licentie te geven, in sublicentie te geven of op eender welke wijze te gebruiken, tenzij dit expliciet is toegestaan in deze voorwaarden;

(5) TDM Systems-materialen op enige manier te gebruiken anders dan dat noodzakelijk is om het platform zoals voorzien door TDM te gebruiken. TDM verleent u geen andere rechten of licenties om de TDM Systems-materialen te gebruiken. Ongeoorloofd gebruik van TDM Systems-materialen is een schending van deze voorwaarden die kan leiden tot de beëindiging van uw account, en kan een inbreuk vormen op geldende overheidswetten.

TDM Systems behoudt alle rechten op informatie en gegevens die via deze website of via het platform worden verzameld (met uitzondering van uw content) en kan deze gegevens vrij verzamelen, gebruiken en bekendmaken tenzij dat verboden is door het privacybeleid of de geldende wetgeving.

Feedback

U gaat ermee akkoord dat het verzenden van feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen met betrekking tot TDM of het platform die u ons per e-mail of op een andere manier verstrekt ('feedback') op eigen risico is en dat TDM Systems geen verplichtingen heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid) met betrekking tot dergelijke feedback. U verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om dergelijke feedback te geven. Als u besluit om feedback te geven aan TDM, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat TDM deze feedback kan gebruiken en verleent u TDM een onherroepelijk recht en de mogelijkheid om alle feedback, al dan niet in verband met de werking en het behoud van deze dienst, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen, in een andere vorm te gieten, afgeleide werken te maken en op elke andere wijze voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Indien TDM besluit om door u gegeven feedback te gebruiken, is het bedrijf niet verplicht om u hiervoor te vergoeden of te erkennen.

Afstand van garanties

HET PLATFORM, INCLUSIEF, ZONDER ENIGE BEPERKING, DE BEDRIJFSMATERIALEN EN ELKE WEBSITE DIE TOEGANG BIEDT TOT HET VOORGAANDE, WORDEN 'IN DE HUIDIGE STAAT', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET INBEGRIP VAN ALLE GEBREKEN' GELEVERD. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GEVEN NOCH TDM, NOCH ONZE AANDEELHOUDERS, MEDEWERKERS, MANAGERS, KADERLEDEN EN VERTEGENWOORDIGERS (COLLECTIEF DE 'TDM-PARTIJEN') ENIGE VERKLARINGEN, WAARBORGEN OF TOEZEGGINGEN VAN EENDER WELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT: (A) HET PLATFORM; (B) DE BEDRIJFSMATERIALEN, MET INBEGRIP VAN ELKE WEBSITE; (C) DE CONTENT EN CONTENT VAN EXTERNE PARTIJEN; EN (D) DE VEILIGHEID GEKOPPELD AAN DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE AAN TDM OF VIA HET PLATFORM. AANVULLEND WIJZEN DE TDM-PARTIJEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, AANSPRAAK, GEWOONTE, HANDEL, ONGESTOORDE WERKING, SYSTEEMINTEGRATIE EN AFWEZIGHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN. DE TDM-PARTIJEN VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT HET PLATFORM FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN; DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT HET PLATFORM OF DE SERVER DIE HET PLATFORM BESCHIKBAAR STELT, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN SCHADELIJKE ONDERDELEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN. DE TDM-PARTIJEN VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE (INCLUSIEF ALLE INSTRUCTIES) OP HET PLATFORM CORRECT, VOLLEDIG OF NUTTIG IS. U ERKENT DAT U HET PLATFORM OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIKT. DE TDM-PARTIJEN GARANDEREN NIET, EN WIJZEN DERGELIJKE GARANTIES ZELFS SPECIFIEK AF, DAT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM IN ENIG SPECIFIEK RECHTSGEBIED WETTELIJK IS. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN DE AFWIJZING VAN STILZWIJGENDE OF ANDERE GARANTIES OF LATEN DEZE ZELFS NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP U VOOR ZOVER DE WETGEVING VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED OP U EN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING IS. DE TDM-PARTIJEN DOEN GEEN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT CONTENT EN WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EENDER WELKE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON VOOR ELK(E) VERLIES, SCHADE (FEITELIJKE, GEVOLG-, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERSZINS), LETSEL, CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF EENDER WELKE ANDERE OORZAAK OP BASIS VAN OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE CONTENT, VAN DE HAND.

GARANTIE VOOR DE GEREGISTREERDE

U GARANDEERT EN VERKLAART DAT U OP EIGEN KOSTEN ZAL VOLDOEN AAN ALLE FEDERALE, STAATS-, BUITENLANDSE EN LOKALE STATUTEN, REGELS, VOORSCHRIFTEN, VERORDENINGEN, RICHTLIJNEN EN OPDRACHTEN VAN EENDER WELK OVERHEIDSORGAAN OF -AGENTSCHAP DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP U OF UW BEDRIJF OF HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM.

SCHADEVERGOEDING

DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD ALLE TDM-PARTIJEN TE VERGOEDEN VOOR, BESCHERMEN TEGEN EN VRIJWAREN VAN ALLE BESCHULDIGINGEN, CLAIMS, SCHADEGEVALLEN, VERLIEZEN, KOSTEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN) OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE CLAIM, KLACHT, AANTIJGING, RECHTSZAAK OF AANVRAAG VOORTVLOEIEND UIT OF OP EENDER WELKE MANIER GERELATEERD AAN (A) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET PLATFORM; (B) UW CONTENT OF EENDER WELKE CONTENT GEPLAATST, GEÜPLOAD, GEBRUIKT, VERSPREID, OPGESLAGEN OF ANDERSZINS VERZONDEN VIA UW ACCOUNT; (C) UW SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN; (D) UW SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN EXTERNE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, OPENBAARHEID, VERTROUWELIJKHEID, PRIVACY OF EIGENDOMSRECHT; OF (E) UW SCHENDING VAN STATUTEN, CODES, VERORDENINGEN, WETTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE REGELGEVENDE, ADMINISTRATIEVE EN WETGEVENDE AUTORITEITEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TENZIJ WAAR VERBODEN BIJ WET, ZULLEN NOCH TDM, NOCH DE TDM-PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORVLOEIT UIT (A) HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, VAN HET PLATFORM; (B) DE AANBIEDING VAN HET PLATFORM OF DE MATERIALEN OP HET PLATFORM; OF (C) HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OP HET PLATFORM, ZELFS ALS TDM OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE RECHTSMIDDEL TEGEN TDM IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT IS BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TDM TEGENOVER U VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE GELINKT AAN DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT OF BEDRIJFSMATERIALEN IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE KOSTEN DIE DOOR U AAN TDM ZIJN VOLDAAN TIJDENS DE VOORGAANDE ZES (6) MAANDEN, ZELFS ALS EEN DERGELIJK BEDRAG ZIJN VOORNAAMSTE DOEL ZOU MISSEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Sites en materialen van externe partijen

Het platform, of afbeeldingen of content op het platform, kan/kunnen koppelingen naar externe websites of functies bevatten. Materialen van externe partijen worden niet door ons beheerd, onderhouden of aanbevolen. Als u ervoor kiest om dergelijke websites of materialen van externe partijen te bekijken, doet u dat op uw eigen risico. We raden u aan om de voorwaarden en beleidslijnen te raadplegen die op dergelijke websites en materialen van toepassing zijn.

Beslechting van geschillen

Arbitrageovereenkomst; afstand van groepsgedingen; afstand van juryrechtspraak

LEES DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE VEREISEN DAT U BEMIDDELT IN GESCHILLEN MET TDM EN BEPERKEN DE WIJZEN WAAROP U EEN BEROEP KUNT DOEN OP HULP VAN ONS.

Toepasselijkheid van de arbitrageovereenkomst

Alle claims en geschillen tussen de partijen die niet informeel kunnen worden opgelost, moeten worden opgelost via een bindende arbitrageprocedure, op individuele basis, met inachtneming van de hieronder uiteengezette voorwaarden (de 'arbitrageovereenkomst'). Onverminderd het voorgaande kan de benadeelde partij in geval van een feitelijke, vermeende of dreigende schending van vertrouwelijkheid of schending van intellectuele- of andere eigendomsrechten van de tegenpartij onmiddellijk een beroep doen op een gerechtelijke procedure bij een bevoegde rechtbank zoals hieronder bepaald om onmiddellijk een passende schadevergoeding te verkrijgen zonder een borgstelling, bewijs van schade of een andere vergelijkbare eis te moeten plaatsen.

Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en TDM, evenals op alle dochterondernemingen, partnerbedrijven, vertegenwoordigers, medewerkers, voorafgaande en toekomstige belangenhouders, en aangestelden, evenals alle geautoriseerde en niet-geautoriseerde gebruikers of begunstigden van het platform in overeenstemming met de voorwaarden.

Het arbitrageproces wordt gevoerd door de Internationale Kamer van Koophandel ('ICC'), in overeenstemming met de eigen arbitrageregels, voor een arbiter die is aangewezen door en in overeenstemming met de regels van de ICC. De definitieve arbitrale uitspraak kan worden ingediend en opgelegd in eender welke bevoegde rechtbank. De geschatte kosten voor arbitrage worden door beide partijen gelijkelijk gedragen. Een dergelijke arbitrage zal plaatsvinden op een locatie binnen het federale gerechtelijke arrondissement van de Verenigde Staten, zoals hieronder gespecificeerd, en zal het materiële recht dat hieronder wordt uiteengezet, toepassen. Een dergelijke arbitrageprocedure kan niet worden geconsolideerd of gecombineerd met een andere procedure en kan niet als een groepsgeding worden opgevoerd. DE PARTIJEN BEGRIJPEN DAT ZE EEN RECHT OF KANS ZOUDEN HEBBEN GEHAD OM GESCHILLEN VIA EEN RECHTBANK OP TE LOSSEN, OM EEN RECHTER OF JURY TE LATEN BESLISSEN OVER HUN ZAAK, EN OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSGEDING OF EEN ANDERE PROCEDURE MET MEERDERE AANKLAGERS, MAAR ZE KIEZEN ERVOOR OM EVENTUELE GESCHILLEN TE LATEN BESLECHTEN VIA INDIVIDUELE ARBITRAGE. De beslissing van de arbiter is een definitieve en bindende beslechting van het geschil. Deze arbitrageovereenkomst wordt aangegaan krachtens een transactie waarbij internationale handel betrokken is en die onderhevig is aan de Federal Arbitration Act, 9 U.S. Code, sectie 1–16. Vonnis over de toekenning kan bij elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken.

Overleving

Deze bepaling blijft ook na beëindiging van uw relatie met TDM van kracht.

Tijdsbeperking betreffende claims

U gaat ermee akkoord dat alle claims die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw zakelijke relatie met TDM, binnen één (1) jaar nadat de claim zich voordoet, moeten worden ingediend. Anders komt uw claim permanent te vervallen.

Bevoegde rechtbank

In geval dat u of TDM tegen de ander procedeert, vindt dit plaats voor een Amerikaanse federale rechtbank of een staatsrechtbank in Cook County (Illinois, Verenigde Staten). U en TDM komen overeen dat de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken exclusief zijn.

Toepasselijk recht

Elk geschil tussen u en TDM is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois en de toepasselijke Amerikaanse wetgeving, zonder afbreuk te doen aan enige beginselen betreffende conflicterende wetgeving die kunnen voorzien in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied.

Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt een dergelijke bepaling beschouwd als gescheiden van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vervangen, samen met het privacybeleid, alle eerdere afspraken met betrekking tot het platform en vormen de volledige overeenkomst tussen u en TDM. Deze voorwaarden creëren of verlenen geen voorkeursrechten voor externe partijen. We kunnen deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen of aanpassen. Als we wijzigingen aan deze voorwaarden aanbrengen, zullen we deze wijzigingen bekendmaken, bijvoorbeeld door een kennisgeving te verzenden, een bericht op het platform te plaatsen of de datum hierboven onder 'Laatst bijgewerkt' aan te passen. U accepteert de bijgewerkte versie van de voorwaarden door het platform te blijven gebruiken. We raden u aan om de voorwaarden regelmatig te opnieuw in te zien om u ervan te verzekeren dat u de bepalingen en voorwaarden begrijpt die op uw gebruik van de dienst van toepassing zijn. Indien u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, dan moet u het gebruik van het platform beëindigen en uw TDM-account verwijderen.

Contact opnemen

Hebt u enige andere vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail of post:

support(at)tdm-cloud.com

TDM Systems, Inc.

1901 North Roselle Rd. Suite 800

Schaumburg, IL 60195, VS